آموزش Houdini

آموزش انیمیشن سازی

شبیه سازی انفجار هودینی CGCircuit – Applied Houdini – Rigids V

در این صفحه میتوانید کورس آموزشی آنلاین شبیه سازی انفجار CGCircuit – Applied Houdini – Rigids V را دانلود کنید و مهارت های خودتان را…

آموزش انیمیشن سازی

آموزش شبیه سازی دود با استفاده از Sparse Pyro نرم افزار هودینی

در این صفحه میتوانید کورس آموزشی آنلاین CGCircuit – Applied Houdini Volumes III v2 را دانلود کنید و مهارت های خودتان را در زمینه کار…

آموزش انیمیشن سازی

شبیه سازی گودال برفی هودینی CGCircuit – Applied Houdini – Particles V

در این صفحه میتوانید کورس آموزشی آنلاین شبیه سازی گودال برفی هودینی CGCircuit – Applied Houdini – Particles V را دانلود کنید و مهارت های…

آموزش انیمیشن سازی

آموزش هودینی Applied Houdini — Particles IV – Physical Instances

در این صفحه میتوانید کورس آموزشی آنلاین شبیه سازی موارد فیزیکی و ذرات معلق در هوا CGCircuit – Applied Houdini — Particles IV – Physical…

آموزش مدلسازی

آموزش برنامه نویسی هودینی CGCircuit – Applied Houdini – Particles VI

در این صفحه میتوانید کورس آموزشی آنلاین CGCircuit – Applied Houdini – Particles VI را دانلود کنید و مهارت های خودتان را در زمینه کار…

آموزش جلوه ویژه

آموزش ایجاد دود واقعی هودینی CGCircuit – Applied Houdini – Volumes II

در این صفحه میتوانید کورس آموزشی آنلاین CGCircuit – Applied Houdini – Volumes II را دانلود کنید و مهارت های خودتان را در زمینه کار…

آموزش انیمیشن سازی

آموزش هودینی CGcircuit – Applied Houdini Rigids VI

در این صفحه میتوانید کورس آموزشی آنلاین پاره شدن زنجیر یک گاوصندوق CGcircuit – Applied Houdini Rigids VI را دانلود کنید و مهارت های خودتان…

آموزش انیمیشن سازی

آموزش هودینی Applied Houdini – Particles II velocity fields

در این صفحه میتوانید آموزش هودینی CGCircuit – Applied Houdini – Particles II velocity fields شتاب دهنده ذرات را دانلود کنید. ذرات کاربردی Houdini Particles…

آموزش انیمیشن سازی

جمعیت هودیتی CGCircuit – Crowds for feature film in Houdini

در این صفحه میتوانید دوره آموزشی CGCircuit – Crowds for feature film in Houdini را دانلود کنید و مهارت های خودتان را در زمینه شبیه…

آموزش مدلسازی

آموزش تخریب هودینی CGCircuit – Total Destruction: Vol.1 Fracturing

در این صفحه میتوانید دوره آموزشی CGCircuit – Total Destruction: Vol.1 Fracturing را دانلود کنید و مهارت های خودتان را در زمینه (انیمیشن سازی و…

آموزش مدلسازی

آموزش مدلسازی رویه ای هودینی CGCircuit – Procedural Modeling with VEX

در این صفحه میتوانید دوره آموزشی CGCircuit – Procedural Modeling with VEX را دانلود کنید و مهارت های خودتان را در زمینه مدلسازی سه بعدی…

آموزش مدلسازی

سیستم شکستگی VFX’n’GO – Houdini Rocks – Volume 4a – Introduction to Dynamics

در این صفحه میتوانید دوره آموزشی CGCircuit – VFX’n’GO – Houdini Rocks – Volume 4a – Introduction to Dynamics را دانلود کنید و مهارت های…

آموزش انیمیشن سازی

ایجاد یک صحنه آتشفشان در حال فوران هودینی Large Scale Scenes in Houdini & Redshift

در این صفحه میتانید کورس آموزشی CGCircuit – Large Scale Scenes in Houdini & Redshift را دانلود کنید در نرم افزار Houdini انجام شده است.…

آموزش مدلسازی

آموزش افکت فروپاشی هودینی CGCircuit – Disintegration Effect I

در این صفحه میتوانید کورس آموزشی افکت تخریب و فروپاشی CGCircuit – Disintegration Effect I را دانلود کنید در نرم افزار Houdini انجام شده است…

آموزش مدلسازی

آموزش ریگ برگ های درخت هودینی با Vellum Leaves

در این صفحه میتانید کورس آموزشی ریگ CGCircuit – Houdini Tree Rig With Vellum Leaves را دانلود کنید در نرم افزار Houdini انجام شده است.…

Back to top button